ආර්ථික

September 4, 2019

වසර මැද ආර්ථිකය හා රට වටකරන අර්බුදය

මුදල් අමාත්‍යංශය විසින්, 2019 වසරේ වසර මැද මූල්‍ය උපනතිය පිළිබඳ වාර්තාව (මූල්‍ය කළමනාකරණ වගකීම් පනත අනුව අනිවාර්යයෙන්ම […]