හදවතින් සිතීම සහ ‌මොළයෙන් සිතීම

Take a break and read all about it

ඔබ සිතන්නේ හදවතින්ද? මොළයෙන්ද?

  මුළු හදින් මම ඇයට පෙම් කොට අනාගත පෙම් සිහින මැව්වෙමි මගේ සොඳුරිය වෙනත් කෙනෙකුට අයිති වුණු හැටි බලා දුක් වෙමි….. යනුවෙන් අපේ ගීත සාහිත්‍යයේ

Read More »