සාර සංග්‍රහවාදය

Take a break and read all about it

සාවද්‍ය පරාවර්තනයේ හේතු

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 14         මානව සමාජයේ ප්‍රගතියට, ප්‍රගමනයට විශාල වශයෙන් බාධාකරන කරුණක් වී ඇත්තේ, මිනිසුන් ලෝකය නිවැරදිව අවබෝධකර නොගැනීමය. මිනිසා

Read More »