සමාජ ආර්ථික ක්‍රමයන්ගේ වර්ධනය

Take a break and read all about it

දේශපාලන විද්‍යාවේ මූල ධර්ම

හැඳින්වීම දේශපාලනය යනු පංති අතර සබඳතාවය, “රාජ්‍ය” කටයුතු සඳහා සහභාගී වීම, රජය මෙහෙයවීම, රාජ්‍ය ක්‍රියාවන්ගේ ස්වරූපයන්, කර්තව්‍යයන්, සහ හරය ආදිය පිළිබඳව අර්ථ දැක්වීම යැයි වී.

Read More »