සත්‍යය හා සමාජවාදය

Take a break and read all about it

ප්‍රකෘතිය වටහා ගැනීමේ මාවත්

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 09       මිනිසාගේ දැනුම තුළ විද්‍යාව වෙනුවට මිත්‍යාවත් සත්‍යය වෙනුවට අසත්‍යයත් පැවතීමේ හේතු මීට පෙර අපි සාකච්ඡා කළෙමු. ඒවා

Read More »