ශ්‍රමය ඉටු කළ කාර්යය

Take a break and read all about it

වානරයාගේ සිට මිනිසා දක්වා පරිවර්තනය වීමේදී ශ්‍රමය ඉටු කළ කාර්යය කොටස

ප්‍රෙඩ්රික් එංගල්ස් සියලු ධනයේ මූලාශ්‍රය ශ්‍රමය බව දේශපාලන ආර්ථිකවේදියෝ පවසත්. ශ්‍රමය විසින් ධනය බවට පරිවර්තනය කෙරෙන ද්‍රව්‍ය සපයන ස්වභාවධර්මය හැරුණු විට ශ්‍රමය සැබවින්ම එවැනි මූලාශ්‍රයකි.

Read More »