වියුක්ත අධ්‍යාපනය

Take a break and read all about it

ලාංකේය අධ්‍යාපනයේ වත්මන් ගැටලු පිළිබඳ කියවීමක්

අප රට සාක්‍ෂරතාවය 92.6% වැනි ඉහළ අගයක පවතින රටකි. 2015 යුනෙස්කෝ වාර්තාව අනුව අනිකුත් රටවල් සමග අනුපිළිවෙළින් බැලූ කල ශ්‍රී ලංකාවට 82 වැනි ස්ථානය හිමි

Read More »