විමර්ශන – 2019 අප්‍රේල්

Take a break and read all about it

සමාජවාදය තුළ විවේකය

සමාජවාදය පිළිබඳ ධනපති පංතිය පතුරුවා ඇති අසත්‍යයන් ගණනාව අතර ‘බලෙන් වැඩ ගැනීම’, ‘ළමුන් වැඩිහිටියන්ගෙන් පවා වැඩ ගැනීම’ ආදී මිථ්‍යාවන් වේ.

Read More »