විදේශ විනිමය අනුපාත ක්‍රම

Take a break and read all about it

විදේශ විනිමය අනුපාත ක්‍රම

අද පවතින විදේශ විනිමය අනුපාත ක‍්‍රමය එකවරම පැමිණි එකක් නොවේ. එය ක‍්‍රමික විකාශනයක ප‍්‍රතිඵලයකි. එමෙන්ම එය තරමක් සංකීර්ණ විග‍්‍රහයන් දක්වා ගමන් කර ඇත. නම් වශයෙන්

Read More »