ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය

Take a break and read all about it

ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය හා පංති අරමුණු

“සියලූ මිනිසුන් සමාන ලෙස මවනු ලැබ ඇති බවත් ඔවුන්ගේ නිර්මාතෘවරයා විසින් ඔවුනට ජීවිතය, නිදහස සහ සන්තෘෂ්ටිය හඹායාම වැනි නිශ්චිත අන් සතු කළ නොහැකි අයිතීන් ප්‍රමාණයක්

Read More »