ලුවී බොනපාට්ගේ බ්‍රෑමර දහ අට දා

Take a break and read all about it

බොනපාට්වාදය

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් අරභයා බොනපාට්වාදීන්ගේ ඇති වුවමනාව ලෙහෙසියෙන් විස්තර කළ හැකිය. බොනපාට්ට යළි මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වීම සහ ඔහුගේ අධිකාරිය දිග්ගැස්සීම තහනම් කරන 45 වැනි වගන්තිය අහෝසි

Read More »