රජය පංති ප්‍රතිවිරෝධයේ ප්‍රකාශකයෙක්

Take a break and read all about it

රජයේ උපත හා ව්‍යාප්තිය

ඉතිහාසයේ කතාව – 11          මෙතෙක් පැවැතුණු ඉතිහාසය (ලිඛිත ඉතිහාසය) පංති සටන් ඉතිහාසයක් යැයි මාක්ස් – එංගල්ස් නිවැරදිවම පැවසූහ. එසේම මිනිසාගේ ලිඛිත

Read More »