මහජන පෙරමුණු න්‍යාය

Take a break and read all about it

එක්සත් පෙරමුණු දේශපාලනය යනු කුමක්ද?

          විවිධ පංතීන් ට අයත් පක්ෂ සමඟ නිර්ධන පංති පක්ෂය හා සමාජවාදය අරමුණු කරගනිමින් උපායමාර්ගික වැඩපිළිවෙළක් ලෙස ස්ථාවර සංවිධාන ගොඩනැගීම එක්සත්

Read More »