ප්‍රාග්ධනයේ ස්වරූපය

Take a break and read all about it

ධනවාදී ප්‍රාග්ධනයේ ස්වරූපය

අතිරික්ත වටිනාකම අතිරික්ත වටිනාකම මාක්ස්වාදී දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යාවේ හරය පිළිබඳව අධ්‍යයනයකි. වෙළඳ භාණ්ඩ හුවමාරුවෙන් පමණක් අතිරික්ත වටිනාකම් බිහි නොවේ. අතිරික්ත වටිනාකම පිළිබඳව නියාමය හැදෑරීමෙන් ඒ

Read More »