ප්‍රාග්ධනය

Take a break and read all about it

ප්‍රාග්ධනය යනු

       ප්‍රාග්ධනය (Capital) යන වචනය අපේ සමාජයේ නිතර භාවිතා වෙන වචනයකි. එහෙත් බොහෝ විට මෙහි සැබෑ තේරුම සහිතව මෙය භාවිතා වන බවක් අපට

Read More »