ප්‍රචාරණය හා පරිභෝජන වහල්භාවය

Take a break and read all about it

ප්‍රචාරණය හා පරිභෝජන වහල්භාවය

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 24          අධිරාජ්‍යවාදීන් වර්තමානයේ ලෝකයේ සමාජ චින්තනය පාලනය කරන්නේ හා හසුරුවන්නේ ප්‍රවෘත්ති ආයතන (භැඅි ්ටැබජහ) හා දැවැන්ත ජනමාධ්‍ය

Read More »