ධනපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඉරණම

Take a break and read all about it

ධනපති ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඉරණම

           ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සංකල්පයක් වශයෙන් සමාජයේ දී පොදු හා සාධාරණ හැඩරුවක්  දක්වයි. එහෙත් එහි ප්‍රායෝගික භාවිතය පංතිමය පදනමක් සහිතය. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැමති සංකල්පයේ

Read More »