දැනුම තුළ අසත්‍යය සමාජයට හානි කරන හැටි

Take a break and read all about it

දැනුම තුළ අසත්‍යය සමාජයට හානි කරන හැටි

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 08      මිනිසාගේ චින්තනය තුළ ප්‍රකෘතිය හා එහි නියාම නිවැරදිවත් අංග සම්පූර්ණවත් පරාවර්තනය නොවන්නේ නම් හා ඒ වෙනුවට ඔහුගේ චින්තනය

Read More »