ද්‍රව්‍ය

Take a break and read all about it

දර්ශනයේ ශබ්ද කෝෂයෙන්…

ප්‍රපංචය (Phenomennon) යම් කිසිවක් ගැඹුරින් අධ්‍යනය කරන විට එය හැඳින්වීම සඳහා එයට “ප්‍රපංචය” යැයි කියපු ලැබේ.  ද්‍රව්‍ය, සංකල්ප, සහ සංසිද්ධි යන ඕනෑම එකක් ප්‍රපංචයක් ලෙසින්

Read More »

දයලෙක්තික භෞතිකවාදය යනු කුමක්ද?

සියවස් ගණනාවක් මුළුල්ලේ මානව වර්ගයා විශ්වය වටහා ගැනීමටත්, ස්වාභාවික හා සමාජ ක්‍රියාදාමයන් මෙන්ම විවිධ වූ ප්‍රපංච පිටුපස ඇත්තා වූ ලිවරයන් සොයා ගැනීමටත් සුවිශාල විද්‍යාත්මක ලෙස

Read More »