ට්‍රොට්ස්කිවාදය

Take a break and read all about it

ට්‍රොට්ස්කිවාදය – Trotskyism

ට්‍රොට්ස්කිවාදය මාක්ස්වාදි ව්‍යාපාරය තුළ පුද්ගල නම්වලින් හැඳින්වෙන බොහෝ නිර්මාක්ස්වාදී ගුරුකුළයන් අපට මුණ ගැසේ. මාක්ස්වාදයට පෙර මනෝරාජික මාක්ස්වාදයේ සිට වුවද මෙවැනි ගුරුකුළ දැකිය හැක. බ්ලැන්කිවාදය, පෘදොන්වාදය,

Read More »