ජනමාධ්‍ය

Take a break and read all about it

ජනමාධ්‍යය – ධනපති දෘෂ්ටිවාදයේ හොරණෑව 

ධනේශ්වරය නම් වත්මන් පංති සමාජය තුළ සිය දෘෂ්ටිවාදාත්මක පාලනය පවත්වාගෙන යාමෙහිලා ජනමාධ්‍ය ඉටු කරනුයේ සුවිසල් මෙහෙයකි. මානව ශිෂ්ටාචාරයේ මුල පටන්

Read More »