ජනමාධ්‍ය

Take a break and read all about it

ජනමාධ්‍ය හා සාවද්‍ය පරාවර්තනය

ජන මනස හෙවත් සමාජ විඥානය හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳ කරන අධ්‍යයනයකදී අපේ රටේ පැවැත්වූ 2020 මහ මැතිවරණය කදිම අවස්ථාවක් බව පෙනේ. එහිදී මුළු සමාජයකම (තුනෙන් දෙකක)

Read More »

ජනමාධ්‍යය – ධනපති දෘෂ්ටිවාදයේ හොරණෑව 

ධනේශ්වරය නම් වත්මන් පංති සමාජය තුළ සිය දෘෂ්ටිවාදාත්මක පාලනය පවත්වාගෙන යාමෙහිලා ජනමාධ්‍ය ඉටු කරනුයේ සුවිසල් මෙහෙයකි. මානව ශිෂ්ටාචාරයේ මුල පටන් මිනිසුන් අතර සන්නිවේදනය අවශ්‍යතාවයක් විය.

Read More »