ගැති රාජ්‍යය

Take a break and read all about it

ගැත්තාගෙන් සමාවක් නැත

  නූතන අධිරාජ්‍යවාදයේ විවිධ පැතිකඩවල් සීරුවෙන් පිරික්සමින් සිටින අප, මේ ලිපියෙන් ඔබේ, අවධානය නාභිගත කිරීමට සැරසෙන්නේ, අධිරාජ්‍යවාදයේ ‘දේශපාලන ගති ස්වභාවය’ යන පැතිකඩ දෙසටය.  ඕනෑම ප්‍රපංචයක

Read More »