ග්‍රීක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ස්ථාවරයන් පිළිබඳ අධ්‍යනය

Take a break and read all about it

සමාජවාදය පිළිබඳ ග්‍රීක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තිසීසය

අඩංගුව අ.   සමාජවාදී ක්‍රමය විසින් දෙන ලද දායකත්වය ආ. කොමියුනිස්ට් ක්‍රමයේ පහළ අවධිය වන සමාජවාදය පිළිබඳව න්‍යායික ස්ථාවරයන් ඇ. සමාජවාදී

Read More »