එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා

Take a break and read all about it

විවෘත ආර්ථිකයට 40යි, නොසැලෙන ආර්ථිකයක්ද? එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකාද?

Resilient  Economy or  Enterprise Sri Lanka? දශක 4ක් ඍජු ලෙසම ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ලෙස ක්‍රියාවට නගන ලද විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් රට ඉදිරියට ගෙනයන්නේද? නැතිනම්

Read More »