උපරි ව්‍යූහය

Take a break and read all about it

අන්තෝනියෝ ග්‍රාම්ස්චි

අන්තෝනියෝ ග්‍රාම්ස්චි (1891 ජනවාරි 22 – 1937 අප්‍රේල් 27)         සමාජයේ උපරි ව්‍යූහය පිළිබඳ කරන ලද විග්‍රහයන්ගේ ප්‍රධානතම න්‍යායවේදියා වන්නේ අන්තෝනියෝ ග්‍රාම්ස්චි

Read More »