ආගම සහ විද්‍යාව

Take a break and read all about it

ආගම හා විද්‍යාව අතර අරගලය

වසර 2000කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ (අද ද එම අරගලය පවතී) ආගම සහ විද්‍යාව අතර ඇති අරගලය ආගම රාජ්‍ය බලය සමඟ එකට කටයුතු කිරීම නිසා විද්‍යාවට එරෙහි

Read More »