අසත්‍යයට එරෙහිව සත්‍යය සටන් වදියි!

Take a break and read all about it

අසත්‍යයට එරෙහිව සත්‍යය සටන් වදියි!

දැනුම සමාජය හා චින්තනය 05      විද්‍යාවේ, තාක්‍ෂණයේ ඉහළම ඵල බුක්ති විඳින මෙම 21වන සියවසේදී පවා පොදු ජනතාවගේ චින්තනය තුළ තවමත් වැඩි වශයෙන් ආධිපත්‍යය

Read More »