අබසිඞ් (Abbasid) ක්‍රි. ව. 945 – 1157

Take a break and read all about it

ආගම්, ආගමික මූලධර්මවාදය හා ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ කියවීමක්

පසුගිය අප්‍රේල් 21 වැනි දින ඉස්ලාම් අන්තවාදී කණ්ඩායමක් විසින් සිදු කරන ලද මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයත් සමඟ ලංකාවේ දේශපාලන තත්ත්වය

Read More »