අධිරාජ්‍යවාද

Take a break and read all about it

අධිරාජ්‍යවාදයේ සමාජ සංස්කෘතික භූමිකාව

ධනවාදයේ ඉහළම අවධිය මෙන්ම, ධනවාදයේ අවසන් අවධිය වන අධිරාජ්‍යවාදී යුගයේ දී සිදුවනුයේ බලවත් රටවල් විසින් දුර්වල රටවල් යටත් කර ගැනීමයි. අධිරාජ්‍යවාදය මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනයේ සහ ඒකාධිකාරවල

Read More »