අතථ්‍ය ප්‍රාග්ධනය

Take a break and read all about it

අතථ්‍ය ප්‍රාග්ධනය යනු කුමක් ද?

Fictitious Capital ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට දේශපාලන ආර්ථික විද්‍යා විෂය ක්ෂේත්‍රය තුල Fictitious Capital නැතිනම් අතථ්‍ය ප්‍රාග්ධනය නම් සංකල්පය සාකච්ඡාවට බඳුන් කරනුයේ කාල් මාක්ස් විසිනි. ඒ

Read More »