විදෙස් වාමාශිංක පක්ෂ ප්‍රකාශන

Take a break and read all about it

POLITICAL ECONOMY

POLITICAL ECONOMY A Textbook issued by the Economics Institute of the Academy of Sciences of the U.S.S.R First published : Russian edition, 1954 Source: From the English

Read More »

Russia in 1919

This book describes the economic, social and political situation Arthur Ransome saw during his visit to Russia in February and March of 1919. Underlining the

Read More »

Communards

The Story of the Paris Commune of 1871, As Told by Those Who Fought for It. Communards: The Story of the Paris Commune of 1871,

Read More »

සමාජවාදය පිළිබඳ ග්‍රීක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවේ තිසීසය

අඩංගුව අ.   සමාජවාදී ක්‍රමය විසින් දෙන ලද දායකත්වය ආ. කොමියුනිස්ට් ක්‍රමයේ පහළ අවධිය වන සමාජවාදය පිළිබඳව න්‍යායික ස්ථාවරයන් ඇ. සමාජවාදී සෝවියට් සමූහාණ්ඩු සංගමයේ සමාජවාදය හා

Read More »

The Economics of Revisionism

The Economics of Revisionism The Economics of Revisionism[formerly entitled: Revisionism& Imperialism]Irish Communist OrganisationPreface to 2nd Edition The “Economics of Revisionism” is an account of a

Read More »