සමාජවාදය – මනෝරාජ්‍යයෙන් විද්‍යාව දක්වා සංවර්ධනය වීම

Lenin Biography 1943
May 2, 2020
සංස්කෘතිය හා සමාජවාදය
August 21, 2020
Show all

සමාජවාදය – මනෝරාජ්‍යයෙන් විද්‍යාව දක්වා සංවර්ධනය වීම

පෙඩ්රික් එංගල්ස්

Friedrich Engels - Wikiquote

මාක්ස් සහ එංගල්ස් තෝරා ගත් කෘති 3 වෙළුමෙන් උපුටා ගන්නා ලදී.

පීඩීඑෆ් පිටපත මෙතනින් ලබා ගන්න.

නියමුවා ප්‍රකාශන