සම්පත් බෙදීයාම සාධාරණ ද?

S21 (Killing Machine)
February 6, 2017
Wealth Inequality in America
February 6, 2017
Show all

සම්පත් බෙදීයාම සාධාරණ ද?

විද්‍යාත්මකව විශ්ලේශනය කර ලබා ගත් දත්ත ඇසුරෙන් සකස් කළ වීඩියෝවකි.

සිංහල හඬ කැවීම සමාජවාදී කලා සංගමය.