විමර්ශන – 2013 ජනවාරි

විමර්ශන – 2012 දෙසැම්බර්
December 4, 2018
විමර්ශන – 2013 පෙරවාරි
December 4, 2018
Show all

විමර්ශන – 2013 ජනවාරි

විමර්ශන
2013 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න) 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.