විමර්ශන – 2006 දෙසැම්බර්

විමර්ශන – 2006 නොවැම්බර්
December 4, 2018
විමර්ශන – 2012 ජනවාරි
December 4, 2018
Show all

විමර්ශන – 2006 දෙසැම්බර්

විමර්ශන

2006 දෙසැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.