විමර්ශන – 1999 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන – 1999 ජූනි /ජූලි
November 22, 2018
විමර්ශන – 1999 ඔක්තෝබර්
November 22, 2018
Show all

විමර්ශන – 1999 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන
1999 සැප්තැම්බර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) 
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි