විමර්ශන – 1999 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන – 1999 සැප්තැම්බර්
November 22, 2018
බොල්ෂෙවික්වාදය තේරුම් ගැනීම
November 22, 2018
Show all

විමර්ශන – 1999 ඔක්තෝබර්

විමර්ශන

1999 ඔක්තෝබර් (මෙතනින් ලබා ගන්න) 

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.