විමර්ශණ – 1996 ජනවාරි

5 වසර ශිෂ්‍යත්වය හරහා දරුවන්ගේ හිස මතට ඇද වැටෙන ධනවාදයේ අර්බුදය
November 21, 2018
විමර්ශන – 1996 පෙබරවාරි
November 22, 2018
Show all

විමර්ශණ – 1996 ජනවාරි

විමර්ශණ
1996 ජනවාරි (මෙතනින් ලබා ගන්න)

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.