ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය

History of the JVP (People’s Liberation Front – Sri Lanka)
February 17, 2017
තරුණ සමාජවාදියා
February 17, 2017
Show all

ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය

සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමය,
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ
ලාංකික ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය