යාකෝව් ස්වේර්ද්ලොව්

CHANGE THE WORLD
February 17, 2017
රතු ඔක්තෝබරයේ පාඩම්
February 17, 2017
Show all

යාකෝව් ස්වේර්ද්ලොව්

සාමාන්‍ය මිනිසෙක් – අසාමාන්‍ය නායකයෙක්
ක්ලව්දයා ස්වෙර්ලෝවා
පරිවර්තනය – චතුරිකා ජයසේකර
සමාජවාදී තරුණ සංගමය
යාකෝව් ස්වෙර්ද්ලොව්