තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 12

Ideas Cannot Be Killed
February 5, 2017
තෝරාගත් කෘති – වෙළුම 10
February 6, 2017
Show all

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 12

ඔක්තෝම්බර් විප්ලවයේ හතරවෙනි සංවත්සරය
සටන්කාමී ද්‍රව්‍යවාදයේ වැදගත්කම
විදේශීය වෙළඳාමේ ඒකාධිකාරය
වී. අයි ලෙනින්ගේ අවසාන ලියුම් සහ ලිපි

Lenin-12