තෝරාගත් කෘති – වෙළුම 8

තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 09
February 6, 2017
තෝරා ගත් කෘති – වෙළුම 7
February 6, 2017
Show all

තෝරාගත් කෘති – වෙළුම 8

අපේ කාලයේ ප්‍රධාන කර්තව්‍යය
සෝවියට් ආණ්ඩුවේ හදිසි කර්තව්‍යයන්
විද්‍යා හා තාක්ෂණික වැඩ සඳහා කෙටුම්පත් සැලැස්ම
“වාමාංශික ළදරු ගතිය” සහ සුළු ධනපති චිත්ත ස්වාභාවය
ඇමෙරිකානු කම්කරුවන්ට ලිපිය
Lenin-8