ගෝලීය වශයෙන් ධනය බෙදී යාමේ අසමානතාවය.

Off Side
February 19, 2017
Wealth Inequality in America
February 19, 2017
Show all

ගෝලීය වශයෙන් ධනය බෙදී යාමේ අසමානතාවය.