කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්

ජාතික ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා ප්‍රවේශයක් (යෝජනා මාලාව)
February 17, 2017
හෘද සාක්ෂියේ සම්මුතිය – ජාතික වැඩපිළිවෙල
February 17, 2017
Show all

කල්ලිවාදය පිළිබඳ දේශපාලනික කියවීමක්

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා සහෝදරයා සමග කරන ලද සංවාදය
කල්ලිවාදය