V.M. Chkhikvadze

February 8, 2017

The Soviet Form of Popular Government

V.M. Chkhikvadze