L.I. Brezhnev

February 8, 2017

Friendship Strengthened in Struggle

G.Husak L. I. Brezhnev
February 8, 2017

47th Anniversary of the Great October Socialist Revolution

L.I. Brezhnev –  1964