Frederick Engels

February 16, 2017
Communist Manifesto

Manifesto of the Communist Party

By Karl Marx and Frederick Engels February 1848