B. N. Ponomarov

February 8, 2017

A Short History of the Communist Party of the Soviet Union

B. N. Ponomarov