2017 සැප්තැම්බර්

February 8, 2017

විමර්ශන – 2017 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන – 2017  සැප්තැම්බර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.