2016 සැප්තැම්බර්

February 8, 2016

විමර්ශන – 2016 සැප්තැම්බර්

විමර්ශන – 2016 සැප්තැම්බර් මෙතනින් ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අධ්‍යාපන අංශයේ ප්‍රකාශනයකි.